Read[ZSWW] AI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA BẢN TƯỚNG QUÂN? (ON GOING) | tuyetvuong2105

Read [ZSWW] AI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA BẢN TƯỚNG QUÂN? (ON GOING) - IDNEWS24.com

[ZSWW] AI DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA BẢN TƯỚNG QUÂN? (ON GOING)

Authors: tuyetvuong2105

Genre: Fanfiction

Update: 31-05-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Tướng quân, vương gia bị ngã rồi!"

"Mọi chuyện giao lại cho phó tướng, ta quay lại vương phủ!"

"Tướng quân, vương gia bị người ta đánh!"

"Hai mươi binh sĩ đến, kẻ nào đánh vương gia, mang tay đến đây cho ta!"

.

"Tiểu Bác nhi, ta muốn ôm ôm.~"

"Kế hoạch này giao cho phó tướng. Chiến ca, qua đây."

"Tiểu Bác nhi, hoàng thượng cười ta vẽ xấu."

"Hắn chán hoàng vị rồi? Người đến, theo ta hồi kinh, đòi lại công đạo cho vương gia!"

.

Hai vị, thỉnh tiết tháo đừng vứt đi. =^=

5 latest Chapters