ReadVMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop) | -getworse

Read VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop) - IDNEWS24.com

VMin | 𝚃𝙷𝙸𝚂 𝙸𝚂 𝙰 𝚃𝙴𝙴𝙽𝙵𝙸𝙲. (Drop)

Authors: -getworse

Genre: Fanfiction

Update: 27-05-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Kể từ khi có cái thứ được gọi là nhận thức, Park Jimin đã cảm giác được sự phi thực tế của thế giới này - nơi mà cậu đang sống.

-

au: bánh tét nhân ồ hố.
warn: h, xàm nữa. ((: