Read[TRUYỆN TRANH] Vạn Tra Triêu Hoàng | Li_Xian

Read [TRUYỆN TRANH] Vạn Tra Triêu Hoàng - IDNEWS24.com

[TRUYỆN TRANH] Vạn Tra Triêu Hoàng

Authors: Li_Xian

Genre: Fantasy

Update: 25-12-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên gốc : 万渣朝凰

Tác giả : 时代漫王

Thể loại : Xuyên nhanh, nữ cường

Trans + Edit: Li_Xian

Văn án:

Trói buộc với hệ thống nữ pháo hôi nghịch tập, xuyên qua hàng vạn tiểu thế giới để trừng trị tra nam, tiện nữ.

Tô Lục Hạ: "Có thể an ủi ta, chỉ có những giọt nước mắt ân hận của tra nam, và sự đau khổ của tiện nữ khi cầu mà không được."

Hệ thống: "Hôm nay ký chủ nhà tôi làm người chưa hả? Chưa nha."

Chapters

Chap 192.1

Chap 192.2

Chap 192.3

Chap 193.1

Chap 193.2

Chap 193.3

Chap 194.1

Chap 194.2

Chap 194.3

Chap 195.1

Chap 195.2

Chap 195.3

Chap 195.4

Chap 196.1

Chap 196.2

Chap 196.3

Chap 197.1

Chap 197.2

Chap 197.3

Chap 198.1

Chap 198.2

Chap 198.3

Chap 198.4

Chap 199.1

Chap 199.2

Chap 199.3

Chap 200.1

Chap 200.2

Chap 200.3

Chap 201.1

Chap 201.2

Chap 202.1

Chap 202.2

Chap 202.3

Chap 203.1

Chap 203.2

Chap 204.1

Chap 204.2

Chap 204.3

Chap 204.4

Chap 205.1

Chap 205.2

Chap 205.3

Chap 206.1

Chap 206.2

Chap 206.3

Chap 206.4

Chap 207.1

Chap 207.2

Chap 207.3

Chap 207.4

Chap 208.1

Chap 208.2

Chap 208.3

Chap 209.1

Chap 209.2

Chap 209.3

Chap 209.4

Chap 210.1

Chap 210.2

Chap 210.3

Chap 211.1

Chap 211.2

Chap 211.3

Chap 211.4

Chap 212.1

Chap 212.2

Chap 213.1

Chap 213.2

Chap 213.3

Chap 214.1

Chap 214.2

Chap 215.1

Chap 215.2

Chap 215.3

Chap 216.1

Chap 216.2

Chap 216.3

Chap 217.1

Chap 217.2

Chap 217.3

Chap 218.1

Chap 218.2

Chap 219.1

Chap 219.2

Chap 219.3

Chap 220.1

Chap 220.2

Chap 220.3

Chap 221.1

Chap 221.2

Chap 222.1

Chap 222.2

Chap 223.1

Chap 223.2

Chap 224.1

Chap 224.2

Chap 224.3

Chap 225.1

Chap 225.2

Chap 225.3

Chap 226.1

Chap 226.2

Chap 227.1

Chap 227.2

Chap 228.1

Chap 228.2

Chap 229.1

Chap 229.2

Chap 230.1

Chap 230.2

Chap 231.1

Chap 231.2

Chap 231.3

Chap 232.1

Chap 232.2

Chap 232.3

Chap 233.1

Chap 233.2

Chap 233.3

Chap 234.1

Chap 234.2

Chap 235.1

Chap 235.2

Chap 235.3

Chap 236.1

Chap 236.2

Chap 237.1

Chap 237.2

Chap 238.1

Chap 238.2

Chap 238.3

Chap 239.1

Chap 239.2

Chap 240.1

Chap 240.2

Chap 241.1

Chap 241.2

Chap 242.1

Chap 242.2

Chap 242.3

Chap 243.1

Chap 243.2

Chap 243.3

Chap 244.1

Chap 244.2

Chap 245.1

Chap 245.2

Chap 246.1

Chap 246.2

Chap 247.1

Chap 247.2

Chap 248.1

Chap 248.2

Chap 249.1

Chap 249.2

Chap 250.1

Chap 250.2

Chap 251.1

Chap 251.2

Chap 251.3

Chap 252.1

Chap 252.2

Chap 252.3

Chap 253.1

Chap 253.2

Chap 254.1

Chap 254.2

Chap 255.1

Chap 255.2

Chap 256.1

Chap 256.2

Chap 256.3