ReadTiên đồ duyên khởi- Sơn Thủy Họa Trung Du- hoàn | tuyetthienlam

Read Tiên đồ duyên khởi- Sơn Thủy Họa Trung Du- hoàn - IDNEWS24.com

Tiên đồ duyên khởi- Sơn Thủy Họa Trung Du- hoàn

Authors: tuyetthienlam

Genre: Paranormal

Update: 26-06-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tiên đồ duyên khởi
Tác giả: Sơn Thủy Họa Trung Du

Converter: tuyetthienlam
Văn án:
Mười vạn năm phía trước, tám đại tiên tôn thần thức chi chiến, cơ hồ dẫn phát thời không nước lũ, Thiên Đạo pháp thân là miễn thời gian chảy ngược, thời không hỗn loạn, tức thời giáng xuống thiên uy, thiên uy chi lực, vạn năm khó tiêu. Hiện giờ mười vạn năm đã qua, Tu Tiên Giới như thế nào?-- thả xem bản thổ tu tiên đạo lữ chi nguyên nhân tiên đồ.