ReadThanh kiếm ta mang( TKAH) | duonglinhtrucz123

Read Thanh kiếm ta mang( TKAH) - IDNEWS24.com

Thanh kiếm ta mang( TKAH)

Authors: duonglinhtrucz123

Genre: Fanfiction

Update: 24-05-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Sau khi Phong long bị diệt, Phượng Hoàng đảo thái bình ngũ hiệp Phượng Hoàng lên đường đến Tam đài cát lấy ngọc Tịnh Nguyên.

một câu truyện mới được mở ra.