Read[Solo Leveling] Shooting Star | Itou-108

Read [Solo Leveling] Shooting Star - IDNEWS24.com

[Solo Leveling] Shooting Star

Authors: Itou-108

Genre: Fanfiction

Update: 14-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Lửa đồng thiêu chẳng rụi,
Gió xuân thổi sinh sôi.

"Đây là văn phòng Hội thợ săn Hựu Sinh, xin hỏi quý khách cần chúng tôi đột kích hầm ngục nào ạ?"

Chiến đi săn đã bắt đầu.

CP: Lưu Chí Cương [Liu Zhigang] x Lưu Tinh Hải [Liuxing Hai]

Ngày viết: 06.06.2022
Ngày hoàn thành: ?

5 latest Chapters
Chapters