Read[QT](KnY) TanZen 3 | SukitoPU

Read [QT](KnY) TanZen 3 - IDNEWS24.com

[QT](KnY) TanZen 3

Authors: SukitoPU

Genre: Fanfiction

Update: 19-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tổng hợp hàng TanZen lượm lặt, không edit
Cp: Tanjiro x Zenitsu (TanZen) KnY
Chú thích:
Bếp môn than trị lang = Kamado Tanjiro
Ta thê thiện dật = Agatsuma Zenitsu