ReadOS || TodoDeku || Ngày xửa ngày xưa.. | Desert--Storm

Read OS || TodoDeku || Ngày xửa ngày xưa.. - IDNEWS24.com

OS || TodoDeku || Ngày xửa ngày xưa..

Authors: Desert--Storm

Genre: Fanfiction

Update: 08-04-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Bạn muốn hỏi,
Câu chuyện này sẽ đi về đâu ?

Bạn muốn hỏi,
Họ sẽ thế nào ?

Bạn muốn hỏi..

Hãy dành những câu hỏi đó sau khi đọc thướt truyện nhẹ nhàng này nhé ?

Không đánh đấm, không tranh giành.

Chỉ đơn giản mỗi ngày, là mỗi ngày.


#Diều