Readnobody knows | onlyonerap

Read nobody knows - IDNEWS24.com

nobody knows

Authors: onlyonerap

Genre: Fanfiction

Update: 24-05-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

tên khác: 无人知晓 (không người hay biết)
tác giả: 一起干杯@lofter
cp: dẫn lưu nhập giang / nhĩ tích hàm vương
bản dịch bởi Mika and his Hanjiang, đã có sự cho phép của tác giả

a/n:
- có thể ooc
- nói nhiều
- bmg: Ágúst - Ólafur Arnalds

"Cậu như người đang đi trên dây, thanh tỉnh lại trầm luân."

5 latest Chapters