ReadMột số bài kiểm tra MBTI hay giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn | josee_yah

Read Một số bài kiểm tra MBTI hay giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn - IDNEWS24.com

Một số bài kiểm tra MBTI hay giúp bạn hiểu rõ bản thân hơn

Authors: josee_yah

Genre: Diverse Lit

Update: 23-04-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

MBTI dùng một chuỗi các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các vấn đề cơ bản trong cuộc sống với các đáp án để lựa chọn. Tổng kết bài trắc nghiệm sẽ cho ra kết quả để đánh giá bạn là người có tính cách như thế nào thông qua phương pháp phân loại. Sự phân loại này dựa trên 4 nhóm tính cách cơ bản, mỗi nhóm là một cặp lưỡng phân của 8 yếu tố chức năng, nhận thức:
- Xu hướng Tự nhiên: Hướng ngoại (Extroversion) - Hướng nội (Introversion)
- Tìm hiểu và Nhận thức Thế giới: Giác quan (Sensing) - Trực giác (iNtution)
- Quyết định và chọn lựa: Lý trí (Thinking) - Tình cảm (Feeling)
- Cách thức và Hành động: Nguyên tắc (Judgment) - Linh hoạt (Perception)
Mỗi yếu tố của 4 nhóm trên kết hợp với nhau tạo thành 16 nhóm tính cách MBTI.

Analysts: Architect: INTJ-A/INTJ-T || Logician: INTP-A/INTP-T || Commander: ENTJ-A/ENTJ-T || Debater: ENTP-A/ENTP-T
Diplomats: Advocate: INFJ-A/INFJ-T || Mediator: INFP-A/INFP-T || Protagonist: ENFJ-A/ENFJ-T || Campaigner: ENFP-A/ENFP-T
Sentinels: Logistician: ISTJ-A/ISTJ-T || Defender: ISFJ-A/ISFJ-T || Executive: ESTJ-A/ESTJ-T || Consul: ESFJ-A/ESFJ-T
Explorers: Virtuoso: ISTP-A/ISTP-T || Adventurer: ISFP-A/ISFP-T || Entrepreneur: ESTP-A/ESTP-T || Entertainer: ESFP-A/ESFP-T

Cre: https://toietmoi481360300.wordpress.com
(Các bạn vô đây để vào link làm bài dễ dàng hơn nhé!)
#171221