Readjohnyong | snapshot | vikiliev

Read johnyong | snapshot - IDNEWS24.com

johnyong | snapshot

Authors: vikiliev

Genre: Fanfiction

Update: 24-09-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: snapshot
Author: vikiliev
Pairing: johnyong
Category: AU, general
Rating: PG
Status: completed

Un-beta & i disclaim

Summary: oddly

A/N: Đây là cái fic mình đã ngâm giấm rất là lâu và định không publish đâu nhưng mà thôi kệ đi hôm nay đăng cho mọi người đọc nè.

5 latest Chapters
Chapters