Read[Genshin Impact x Reader] Bond | luciadasimp

Read [Genshin Impact x Reader] Bond - IDNEWS24.com

[Genshin Impact x Reader] Bond

Authors: luciadasimp

Genre: Fanfiction

Update: 24-03-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Em không nghĩ chúng ta có một mối liên kết đặc biệt sao, em yêu?"