ReadDương Xỉ Khô | Bản Fix 2 năm sau | wushisi0504

Read Dương Xỉ Khô | Bản Fix 2 năm sau - IDNEWS24.com

Dương Xỉ Khô | Bản Fix 2 năm sau

Authors: wushisi0504

Genre: Short Story

Update: 17-11-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cốt truyện thì vẫn na ná như cái oneshot Dương Xỉ Khô tôi viết hồi 2018, plot twist vẫn như vậy. Chỉ khác một chỗ là bản này sẽ nộp cho giáo viên Văn của tôi nên sẽ thay đổi một chút.

5 latest Chapters