Read[BTS] KookMin - Like Love [MLKS] | minhliikianshu

Read [BTS] KookMin - Like Love [MLKS] - IDNEWS24.com

[BTS] KookMin - Like Love [MLKS]

Authors: minhliikianshu

Genre: Fanfiction

Update: 22-08-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[BTS/ Fanfic] KookMin - Like Love [MLKS]
Author: Minh Lii Kian Shu
Pairing: KookMin.
Viết mà không có lên kế hoạch hay ý tưởng cụ thể gì cả. Tự dưng thích thế là nhích luôn.