Read[ BHTT_QT_Mau Xuyên_Hoàn ] Ta Tra Quá Đối Tượng Đều Cố Chấp - Quỳnh Cửu Khiêm | Congtu16

Read [ BHTT_QT_Mau Xuyên_Hoàn ] Ta Tra Quá Đối Tượng Đều Cố Chấp - Quỳnh Cửu Khiêm - IDNEWS24.com

[ BHTT_QT_Mau Xuyên_Hoàn ] Ta Tra Quá Đối Tượng Đều Cố Chấp - Quỳnh Cửu Khiêm

Authors: Congtu16

Genre: New Adult

Update: 06-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Bạch Tụng xuyên qua các tiểu thế giới, chỉ có một nhiệm vụ.
Sắm vai tra chịu, làm tiện công hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm kiếm chân ái, tra nhận được đến ứng có báo ứng.

Bạch Tụng dựa theo cốt truyện:
Tra công, tức chết công, lãng một vòng trở về, tiếp thu công trả thù......
Vân vân, là làm ngươi nhân tham sống ái trả thù ta, không phải làm ngươi đối ta sinh ra vặn vẹo ái trả thù!

Hệ thống, hệ thống, cứu ta, ta không nghĩ tiến phòng tối.

Điều hòa văn, xem cái thú vị, cảm ơn!

Tag: Hệ thốngMau xuyênSảng vănBáo thù ngược tra

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Đáng sợ, hệ thống, cứu mạng!

Lập ý: Cải tạo chính mình, tổng so cấm người khác tới khó

Thị giác: Chủ thụ.

Chapters

1. Tổng tài có cái phòng nghỉ (1)

2. Tổng tài có cái phòng nghỉ (2)

3. Tổng tài có cái phòng nghỉ (3)

4. Tổng tài có cái phòng nghỉ (4)

5. Tổng tài có cái phòng nghỉ (5)

6. Tổng tài có cái phòng nghỉ (6)

7. Tổng tài có cái phòng nghỉ (7)

8. Tổng tài có cái phòng nghỉ (8)

9. Tổng tài có cái phòng nghỉ (9)

10. Tổng tài có cái phòng nghỉ (10)

11. Tổng tài có cái phòng nghỉ (11)

12. Tổng tài có cái phòng nghỉ (12)

13. Tổng tài có cái phòng nghỉ (13)

14. Tổng tài có cái phòng nghỉ (14)

15. Tổng tài có cái phòng nghỉ (15)

16. Tổng tài có cái phòng nghỉ (16)

17. Tổng tài có cái phòng nghỉ (17)

18. Tổng tài có cái phòng nghỉ (18)

19. Tổng tài có cái phòng nghỉ (19)

20. Tổng tài có cái phòng nghỉ (xong)

21. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (1)

22. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (2)

23. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (3)

24. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (4)

25. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (5)

26. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (6)

27. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (7)

28. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (8)

29. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (9)

30. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (10)

31. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (11)

32. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (12)

33. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (13)

34. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (14)

35. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (15)

36. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (16)

37. Tiểu cẩu thích ăn cặn bã (xong)

38. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (1)

39. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (2)

40. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (3)

41. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (4)

42. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (5)

43. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (6)

44. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (7)

45. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (8)

46. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (9)

47. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (10)

48. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (11)

49. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (12)

50. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (13)

51. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (14)

52. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (15)

53. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (16)

54. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (17)

55. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (18)

56. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (19)

57. Nàng có bao nhiêu loại dị năng (xong)

58. Nàng là trọng sinh (1)

59. Nàng là trọng sinh (2)

60. Nàng là trọng sinh (3)

61. Nàng là trọng sinh (4)

62. Nàng là trọng sinh (5)

63. Nàng là trọng sinh (6)

64. Nàng là trọng sinh (7)

65. Nàng là trọng sinh (8)

66. Nàng là trọng sinh (9)

67. Nàng là trọng sinh (10)

68. Nàng là trọng sinh (11)

69. Nàng là trọng sinh (12)

70. Nàng là trọng sinh (13)

71. Nàng là trọng sinh (14)

72. Nàng là trọng sinh (15)

73. Nàng là trọng sinh (16)

74. Nàng là trọng sinh (17)

75. Nàng là trọng sinh (18)

76. Nàng là trọng sinh (19)

77. Nàng là trọng sinh (xong)

78. Ta là vì nàng phi thăng (1)

79. Ta là vì nàng phi thăng (2)

80. Ta là vì nàng phi thăng (3)

81. Ta là vì nàng phi thăng (4)

82. Ta là vì nàng phi thăng (5)

83. Ta là vì nàng phi thăng (6)

84. Ta là vì nàng phi thăng (7)

85. Ta là vì nàng phi thăng (8)

86. Ta là vì nằng phi thăng (9)

87. Ta là vì nàng phi thăng (10)

88. Ta là vì nàng phi thăng (11)

89. Ta là vì nàng phi thăng (12)

90. Ta là vì nàng phi thăng (13)

91. Ta là vì nàng phi thăng (14)

92. Ta là vì nàng phi thăng (15)

93. Ta là vì nàng phi thăng (xong)

94. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (1)

95. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (2)

96. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (3)

97. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (4)

98. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (5)

99. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (6)

100. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (7)

101. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (8)

102. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (9)

103. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (10)

104. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (11)

105. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (12)

106. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (13)

107. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (14)

108. Bá đạo hoàng đế tiếu mật thám (xong)

109. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (1)

110. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (2)

111. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (3)

112. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (4)

113. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (5)

114. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (6)

115. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (7)

116. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (8)

117. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (9)

118. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (10)

119. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (11)

120. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (12)

121. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (13)

122. Ta dùng nàng làm thực nghiệm (xong)

123. Nhận nuôi hai đứa nhỏ (1)

124. Nhận nuôi hai đứa nhỏ (2)

125. Nhận nuôi hai đứa nhỏ (3)

126. Nhận nuôi hai đứa nhỏ (4)

127. Nhận nuôi hai đứa nhỏ (xong)

128. Thế giới hiện thực (1)

129. Thế giới hiện thực (2)

130. Thế giới hiện thực (3)

131. Thế giới hiện thực (4)

132. Thế giới hiện thực (5)

133. Thế giới hiện thực (xong)