Read[BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã | hathu410

Read [BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã - IDNEWS24.com

[BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã

Authors: hathu410

Genre: Historical Fiction

Update: 24-11-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong tình cảnh là phế hậu ở lãnh cung. Gặp được Tiêu Cửu Thành 32t đã lên ngôi nhiếp chính.