Read【 Băng Cửu 】 Ngày đêm pháp tắc | tR3945

Read 【 Băng Cửu 】 Ngày đêm pháp tắc - IDNEWS24.com

【 Băng Cửu 】 Ngày đêm pháp tắc

Authors: tR3945

Genre: Fanfiction

Update: 24-05-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

◇ Nhân tra vai ác tự cứu hệ thống: hiện đại, hư cấu.
◇ Thực nghiệm thể Băng × Thực nghiệm viên Cửu
◇ Tùy tiện hạt viết, tùy duyên nhìn xem. Cũng không biết chuyện xưa nói được có rõ ràng hay không......

https://apieceoffeather.lofter.com/