Read| Anime X Reader | Chuyện Đôi Ta | _adorar_

Read | Anime X Reader | Chuyện Đôi Ta - IDNEWS24.com

| Anime X Reader | Chuyện Đôi Ta

Authors: _adorar_

Genre: Fanfiction

Update: 28-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

-𝙰𝚗𝚑 𝚕à 𝚜ố 1 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ò𝚗𝚐 𝚎𝚖,đú𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ?
-𝙰𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚜ố 1
-...
-𝙼à 𝚊𝚗𝚑 𝚕à 𝙳𝚞𝚢 𝙽𝚑ấ𝚝!
________
Author : _adorar_
Ưu tiên nhận Jujutsu Kaisen
.
Chỉ đăng tải tại Wattpad, không bế đi đây nếu chưa có sự cho phép.
Tên cũ :[ Anime x reader ] Happy