Readalljaki //H+// (lhms-bdvn-tsbd) | Rinnai-emily

Read alljaki //H+// (lhms-bdvn-tsbd) - IDNEWS24.com

alljaki //H+// (lhms-bdvn-tsbd)

Authors: Rinnai-emily

Genre: Fanfiction

Update: 19-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện xàm nịt..
Không nhận đơn ngôn ( kh phải kì thị , ghét hoặc hủ tiếu, tro cốt ,vv..vv) mà là vì 0 rành cho lắm...nên 0 có ý tưởng viết
đơn cần có các nhu cầu sau ":
Tsbd-bdvn-lhms
Cặp:chỉ nhận otp , notp xin từ chối
Thể loại: ngược, giam cầm, sủng,v..vv ( có vài thể loại tôi sẽ 0 hiểu)
Kết:SE,HE,vv..vv
⚠️Khá thận trọng trong việc xưng hô nên xin tiết lộ tuổi [k11]⚠️
//Đang trong quá trình tìm hiểu thêm về thể loại và kết//